മിനി യുബ് ഉപ്പ് വിളക്ക്

മിനി ലാമ്പ്, യുഎസ്ബി ലാമ്പ്, യുബ് ഉപ്പ് വിളക്ക്, മിനി ഉപ്പ് വിളക്ക്, കംപ്യൂട്ടർ ലാമ്പ്, വിലകുറഞ്ഞ വിളക്ക്, വിലകുറഞ്ഞ മേശം
ആന, പക്ഷി, ഡോൾഫിനുകൾ, പൂവ് ആകൃതി, മറ്റ് രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യു.എസ്.ബി.
നമുക്ക് 50000 പാത്രങ്ങൾ സ്വാഭാവികവും കരകൗശലവുമായ മൈക്രോബ് ലാമ്പിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് കഴിവിനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്